FinPros

Contract Specifications

Thông số hợp đồng

Các tham số này chỉ ra cách mỗi dụng cụ giao dịch trong nền tảng. Thông số kỹ thuật của chúng tôi bao gồm các kích thước và mệnh giá hợp đồng, cũng như yêu cầu ký quỹ tối thiểu* và thời gian giao dịch.

*Ký quỹ tối thiểu %: Yêu cầu ký quỹ tối thiểu được quy định ở đây đề cập đến mức tối thiểu tiêu chuẩn cho Tài khoản ClassiQ. Tuy nhiên, yêu cầu ký quỹ tối thiểu cũng sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố khác. Loại tài khoản, quy mô tài khoản, công cụ thị trường, phong cách giao dịch và điều kiện thị trường tại thời điểm đó là quan trọng nhất. Đối với các yêu cầu ký quỹ thời gian thực, hãy nhấn vào dụng cụ được yêu cầu trên nền tảng và chọn 'Thông số kỹ thuật'. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong 'Chính sách đòn bẩy và ký quỹ' của chúng tôi.

Thời gian giao dịch

Mặc dù Tiền tệ và Tiền điện tử giao dịch 24/5 mà không có bất kỳ khoảng nghỉ nào, nhưng loại lịch trình này không áp dụng cho các loại tài sản còn lại. Thời gian và thời gian nghỉ hàng ngày trong giao dịch có thể thay đổi từ loại tài sản này sang loại tài sản khác. Ngoài ra, thời gian giao dịch** sẽ thay đổi tùy theo mùa (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày). Và trong trường hợp Cổ phiếu trên các sàn giao dịch cơ bản mà tài sản được niêm yết trên đó.

**Thời gian giao dịch có thể thay đổi

Trading Times