FinPros

Môi giới chứng khoán theo quy định

'FinPros.com' là miền được sở hữu và điều hành bởi 'FinPros Financial Ltd', một công ty có số đăng ký: 8429300-1. Văn phòng đăng ký của chúng tôi đặt tại CT House, Office 9A, Providence, Mahé, Seychelles. Công ty được Cơ quan Dịch vụ Tài chính ('FSA') quản lý với tư cách là Đại lý Chứng khoán. Số Giấy phép Đại lý Chứng khoán của chúng tôi là SD087. FinPros The Company is regulated by the Financial Services Authority (‘FSA’) as a Securities Dealer. Our Securities Dealer License number is SD087. FinPros

Khung pháp lý

FinPros hoạt động theo Đạo luật Chứng khoán và Quy chế Chứng khoán trong phạm vi quyền hạn của mình. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình tuân theo các điều khoản được quy định trong các tài liệu pháp lý bên dưới.

Regulatory Framework
Security of Funds and Dealing

An ninh của các quỹ và giao dịch

Chúng tôi đạt thương hiệu bởi tuân thủ theo luật và không bao giờ đi tắt cho dù có chuyện gì xảy ra.

Với tư cách là Đại lý Chứng khoán được cấp phép, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo tất cả tiền của khách hàng được bảo vệ. Do đó, chúng tôi giữ tiền của bạn khỏi quỹ riêng của chúng tôi trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt và thực hiện các biện pháp tuyệt vời để đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi được hoàn toàn an toàn.

Chúng tôi có bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu bảo hiểm theo Mục 73 của Đạo luật Chứng khoán, 2007. Bảo hiểm này bao gồm các khiếu nại liên quan đến hành vi của các nhân viên hiện tại và trước đây của chúng tôi.

Xử lý khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa chúng ta sẽ được giải quyết theo “Chính sách xử lý khiếu nại” của chúng ta.

Khách hàng có thể thông báo cho chúng tôi nếu họ muốn khiếu nại bằng cách gửi yêu cầu trực tuyến qua cổng thông tin khách hàng trong danh mục 'khiếu nại'. Hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ complaints@finpros.com.

Đảm bảo rằng bạn gửi bất kỳ hồ sơ nào sẽ hỗ trợ Công ty điều tra các khiếu nại đó. Công ty sẽ điều tra mọi khiếu nại hoặc tranh chấp và thông báo cho khách hàng về kết quả. Các thủ tục của chúng tôi được thiết kế để giải quyết các khiếu nại một cách công bằng và nhanh chóng.

Nếu Khách hàng không hài lòng với cách xử lý của Công ty, họ có thể chuyển vấn đề đến FSA để điều tra thêm.